Datasheet.kr   

BD115 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 BD115
기능 Small Signal Transistors
제조업체 Central Semiconductor
로고 Central Semiconductor 로고 



전체 1 페이지

		

No Preview Available !

BD115 데이터시트, 핀배열, 회로
Small Signal Transistors
TO-39 Case (Continued)
TYPE NO. DESCRIPTION
VCBO
(V)
2N5784 NPN AMPL/SWITCH
2N5785 NPN AMPL/SWITCH
2N5786 NPN AMPL/SWITCH
2N5859 NPN CORE DRIVER
2N5861 NPN CORE DRIVER
2N6190 NPN HIGH CURRENT
2N6191 PNP HIGH CURRENT
2N6192 PNP HIGH CURRENT
2N6193 PNP HIGH CURRENT
BC140 NPN AMPL/SWITCH
BC141 NPN AMPL/SWITCH
BC160 PNP AMPL/SWITCH
BC161 PNP AMPL/SWITCH
BC300 NPN AMPL/SWITCH
BC301 NPN AMPL/SWITCH
BC302 NPN AMPL/SWITCH
BC303 PNP AMPL/SWITCH
BC304 PNP AMPL/SWITCH
BC440 NPN AMPL/SWITCH
BC441 NPN AMPL/SWITCH
BC460 PNP AMPL/SWITCH
BC461 PNP AMPL/SWITCH
BCW78 NPN AMPL/SWITCH
BCW80 PNP AMPL/SWITCH
BD115 NPN HIGH VOLTAGE
BF178 NPN AMPL/SWITCH
BF257 NPN HIGH VOLTAGE
BF258 NPN HIGH VOLTAGE
BF259 NPN HIGH VOLTAGE
BF337 NPN HIGH VOLTAGE
BFR36 NPN AMPL/SWITCH
BFS89 NPN HIGH VOLTAGE
BFS95 PNP AMPL/SWITCH
BFT28C PNP HIGH VOLTAGE
BFW16A NPN AMPL/SWITCH
BFW44 PNP AMPL/SWITCH
BFX34 NPN AMPL/SWITCH
BFX84 NPN AMPL/SWITCH
BFX85 NPN AMPL/SWITCH
MIN
80
65
45
80
100
80
80
100
100
80
100
40
60
120
90
60
85
60
50
70
50
70
45
45
250
185
160
250
300
250
40
300
40
300
40
150
120
100
100
VCEO
(V)
*VCER
MIN
65
50
40
40
50
80
80
100
100
40
60
40
60
80
60
45
60
45
40
60
40
60
45
45
180
115
160
250
300
200
30
300
35
250
25
150
60
60
60
VEBO
(V)
MIN
5.0
5.0
3.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3.0
5.0
6.0
--
3.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ICBO @
(µA)
*ICEO
**ICES
***ICEV
****ICER
10***
10***
10***
0.25
0.30
10
10
10
10
0.10**
0.10**
0.10**
0.10**
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.10
0.10
0.10
0.10
0.02**
0.02**
550*
0.01
50
50
50
100****
0.15
0.05
0.05
5.00
20
0.01
10**
0.50
0.50
VCB
(V)
75
60
45
50
50
80
80
100
100
60
60
40
60
60
60
60
60
60
40
40
40
40
45
45
200
185
100
200
250
200
20
250
30
150
20
100
60
100
100
hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF
(mA) (V)
(V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB)
*TYP *TYP *TYP *TYP *TYP
MIN MAX
20 100 1,000 2.0
20 100 1,200 2.0
20 100 1,600 2.0
30 120 500 1.0
25 100 500 1.0
30 120 2,000 2.0
60 240 2,000 2.0
30 120 2,000 2.0
60 240 2,000 2.0
40 250 100 1.0
40 250 100 1.0
40 250 100 1.0
40 250 100 1.0
40 240 150 10
40 240 150 10
40 240 150 10
40 240 150 10
40 240 150 10
40 250 500 4.0
40 250 500 4.0
40 250 500 4.0
40 250 500 4.0
100 630 100 1.0
63 400 100 1.0
22 - - 50 100
20 - - 30 20
25 - - 30 10
25 - - 30 10
25 - - 30 10
20 - - 30 10
60 - - 70 5.0
25 - - 50 10
15 - - 1,000 10
20 - - 10 10
25 - - 50 5.0
40 - - 10 10
40 150 2,000 2.0
30 - - 150 10
70 - - 150 10
MAX
0.50
0.75
1.00
0.70
0.50
0.70
0.70
0.70
0.70
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.65
0.65
1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
0.70
9.00
--
1.00
1.00
1.00
--
--
--
0.20
5.00
--
0.50
1.00
1.00
1.00
1,000
1,200
1,600
1,000
500
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
150
150
150
150
150
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
100
--
30
30
30
--
--
--
150
30
--
10
5,000
500
500
MIN MAX
1.0 - -
1.0 - -
1.0
250 7.0
200 7.0
30 300
30 300
30 300
30 300
50 25
50 25
50 30
50 30
100* 12*
100* 12*
100* 12*
100* 15*
100* 15*
50 - -
50 - -
50 - -
50 - -
-- --
-- --
150* - -
120* - -
90* - -
90* - -
90* - -
-- --
1.0 - -
-- --
-- --
25 - -
1.2* - -
60 7.0
70 100
50 12
50 12
MAX MAX
-- --
-- --
-- --
35 60
25 60
-- --
-- --
-- --
-- --
250 850
250 850
500 650
500 650
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
600 1,200
-- --
-- --
MAX
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.0*
--
--
--
6.0
--
--
--
--
65
www.centralsemi.com






구       성총 1 페이지
다운로드[ BD115.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]



링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
BD115

Small Signal Transistors

Central Semiconductor
Central Semiconductor
BD115

NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

TRANSYS
TRANSYS

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵