Datasheet.kr   

AT-12864I PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 AT-12864I
기능 LCD_Module
제조업체 ETC
로고 ETC 로고 전체 1 페이지

		

No Preview Available !

AT-12864I 데이터시트, 핀배열, 회로
AT-12864I
FEATURE
1.Construction : FSTN LCD and TAB IC.
2.LCD Driver : SED1565T04.
3.On-chip LCD booster.
4.Extended temperature type.
128x64 dots 1/64 Duty
BLOCK DIAGRAM
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Symbol Condition Typ. Value Unit.
LCD Driving Voltage VDD-V5
25oC
9.0
V
mLogic Supply Current IDD
VDD=3V
0.5
mA
oINTERFACE
.c1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NC FR CL/ DOF/ CS1 CS2 /RES A0 /WR /RD D0
U12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
t4D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 VDD VSS VSS2 VOUT
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
eCAP3- CAP1+ CAP1- CAP2- CAP2+ VRS VDD V1 V2 V3 V4
e34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
www.DataShV5 VR VDD M/S CLS C86 P/S /HPM IRS NC
www.DataSheeAt4BLUOC.Kcom
67


구       성총 1 페이지
다운로드[ AT-12864I.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
AT-12864I

LCD_Module

ETC
ETC
AT-12864L1

LCD_Module

ETC
ETC

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵