Datasheet.kr   

CD5888CB PDF 데이터시트 ( Data , Function )

부품번호 CD5888CB 기능
기능 5-channel motor driver circuit
제조업체 ETC
로고 ETC 로고 전체 7 페이지
		

No Preview Available !

CD5888CB 데이터시트, 핀배열, 회로
CD5888CB
1.
CD5888CB
www.DataSheet4U.com
5 BTL
3
CD CD-ROM DVD
1.5V 4V
BTL BTL
9V
VCC1 VCC2
VCC1=VCC2=12V RL=20
3
HSOP28
1.5V~4V
214061
14 0510-85810118-5506
http://www. semico.com.cn
0510-85810118-3093
apply@semico.com.cn
17
CD5888CB pdf, 반도체, 판매, 대치품
3. 2
www.DataSheet4U.com
3. 3
CD5888CB
Tamb= 25
VCC1
VCC2
4.3 13.2 V
4.3
VCC1
V
Tamb=25 VCC1=12V VCC2=5V BIAS=2.5V RL=8 /10 /20 /45
ICCQ
Vston
Vstoff
Voo
Vom 10
VIN=BIAS 0.2Vpp
GV
f=1kHz
Voofs1
Voms1
GVS1
20
VIN=BIAS
f=1kHz
0.2Vpp
Voofld
Vomax
GVld
GVld
8
VIN=BIAS
f=1kHz
VIN=BIAS
f=1kHz
0.2Vpp
0.2Vpp
- 30 - mA
0 - 0.5 V
2.0 -
5V
--
3.6 4.0
- 23.5
50 mV
-V
- dB
--
7.5 9.0
100 mV
-V
18 20 22 dB
- - 50 mV
- 3.5 -
V
13.3 15.5 17.5
dB
0 1 2 dB
1 VSAT1
IL=200mA
VSAT1
1
0.7 1.1 1.5
V
- - 0.1` V
47

4페이지


CD5888CB 전자부품, 판매, 대치품
CD5888CB
6.
www.DataSheet4U.com
7.
5V
28 27 26 25 24 23 22
1.8V 4.7
4.4K
10K
5 12V
M
21 20 19 18 17 16 15
CD5888CB
1234567
2.5V 47
10K
5V
10K 16.4K
3.3V 47
10K
8 9 10 11 12 13 14
M
12V
M
77

7페이지


구       성총 7 페이지
다운로드[ CD5888CB.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
CD5888CB

5-channel motor driver circuit

ETC
ETC

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵