Datasheet.kr   

25Q32BV 데이터시트 PDF특징 및 기능

Winbond에서 제조한 전자 부품 25Q32BV은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.

25Q32BV의 기능 및 특징 중 하나는 "3v 32M-Bit Serial Flash Memory" 입니다.

일반적으로, Winbond에서 제조되는 전자부품들은 우수한 성능과
품질에 대한 신뢰성을 갖추고 있습니다.PDF 형식의 25Q32BV 자료 제공

부품번호 25Q32BV 기능
기능 3v 32M-Bit Serial Flash Memory
제조업체 Winbond
로고 Winbond 로고


25Q32BV 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.
전체 30 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

25Q32BV 데이터시트, 핀배열, 회로
W25Q32BV
3V 32M-BIT
SERIAL FLASH MEMORY WITH
DUAL AND QUAD SPI
Publication Release Date: October 04,2013
- 1 - Revision I
25Q32BV pdf, 반도체, 판매, 대치품
W25Q32BV
7.2.37
7.2.38
7.2.39
Erase Security Registers (44h)...........................................................................................58
Program Security Registers (42h) ......................................................................................59
Read Security Registers (48h) ...........................................................................................60
8. ELECTRICAL CHARACTERISTICS .............................................................................................. 61
8.1 Absolute Maximum Ratings (1)(2) ................................................................................... 61
8.2 Operating Ranges .............................................................................................................. 61
8.3 Power-Up Power-Down Timing and Requirements(1 ........................................................ 62
8.4 DC Electrical Characteristics.............................................................................................. 63
8.5 AC Measurement Conditions ............................................................................................. 64
8.6 AC Electrical Characteristics .............................................................................................. 65
8.7 AC Electrical Characteristics (cont’d)................................................................................. 66
8.8 Serial Output Timing........................................................................................................... 67
8.9 Serial Input Timing.............................................................................................................. 67
8.10 HOLD Timing...................................................................................................................... 67
8.11 WP Timing .......................................................................................................................... 67
9. PACKAGE SPECIFICATION.......................................................................................................... 68
9.1 8-Pin SOIC 208-mil (Package Code SS) ........................................................................... 68
9.2 8-Pin VSOP 208-mil (Package Code ST) .......................................................................... 69
9.3 8-Pin PDIP 300-mil (Package Code DA)............................................................................ 70
9.4 8-Pad WSON 6x5-mm (Package Code ZP)....................................................................... 71
9.5 8-Pad WSON 8x6-mm (Package Code ZE)....................................................................... 72
9.6 16-Pin SOIC 300-mil (Package Code SF).......................................................................... 73
9.7 24-Ball TFBGA 8x6-mm (Package Code TB, 5x5-1 ball array) ......................................... 74
9.8 24-Ball TFBGA 8x6-mm (Package Code TC, 6x4 ball array) ............................................ 75
10. ORDERING INFORMATION .......................................................................................................... 76
10.1 Valid Part Numbers and Top Side Marking........................................................................ 77
11. REVISION HISTORY...................................................................................................................... 78
-4-

4페이지


25Q32BV 전자부품, 판매, 대치품
W25Q32BV
3.3 Pin Configuration PDIP 300-mil
Top View
/CS 1
8
DO (IO1)
/WP (IO2)
GND
2
3
4
7
6
5
VCC
/HOLD (IO3)
CLK
DI (IO0)
Figure 1c. W25Q32BV Pin Assignments, 8-pin PDIP 300-mil (Package Code DA)
3.4 Pin Description SOIC/VSOP 208-mil, WSON 6x5/8x6-mm and PDIP 300-mil
PIN NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
PIN NAME
/CS
DO (IO1)
/WP (IO2)
GND
DI (IO0)
CLK
/HOLD (IO3)
VCC
I/O FUNCTION
I Chip Select Input
I/O Data Output (Data Input Output 1)*1
I/O Write Protect Input ( Data Input Output 2)*2
Ground
I/O Data Input (Data Input Output 0)*1
I Serial Clock Input
I/O Hold Input (Data Input Output 3)*2
Power Supply
*1 IO0 and IO1 are used for Standard and Dual SPI instructions
*2 IO0 IO3 are used for Quad SPI instructions
Publication Release Date: October 04,2013
- 7 - Revision I

7페이지


구       성 총 30 페이지수
다운로드[ 25Q32BV.PDF 데이터시트 ]

본 사이트를 통해서 주요 제조업체의 전자 부품 및 장치의 기술 사양을 쉽게 찾을 수 있습니다.

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트 데이터베이스를 제공합니다.
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]


 

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
25Q32BV

3v 32M-Bit Serial Flash Memory

Winbond
Winbond

사이트 맺음말

Datasheet.kr 사이트를 이용해 주셔서 감사합니다. 찾고 계시는 정보를 찾으셨고 도움이 되셨기를 바랍니다. 우리는 플랫폼을 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가하여 사용자 경험을 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 방법에 대한 피드백이나 제안 사항이 있으면 문의하십시오.


DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵