Datasheet.kr   

BL-B5134-1-L PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 BL-B5134-1-L
기능 LED
제조업체 BRIGHT LED ELECTRONICS
로고 BRIGHT LED ELECTRONICS 로고 전체 5 페이지

		

No Preview Available !

BL-B5134-1-L 데이터시트, 핀배열, 회로
SINCE 1981


   

 
                                 
                                     
                                  
  
!!"#$!%$ $ 
   
  

   
        ! !"!#
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
 
   
  
     
  
 !"" 
# !$%""& !!"
'() *
 
 $


BL-B5134-1-L pdf, 반도체, 판매, 대치품
   
 
   
@):2 3
 2>; 6

 
   
  
 
 
 !  &'  & ()
 ""# (*    
$  %  (+'
-.' 
2  -.' -/
 .
  #%
$  %
("
-(0101
 (+'
-.'  ""#" -.' (
 .
$  %  (+'
 & 
 .
$
 %
 & (
 (+'
 / .   4 4 4 
 # # 
 ""#  (/
$  )3
' ' 5
   4 
  
 ""#  (/
2 8       ) 6 ( !
  # &  ( 6
$  )
 7/
  " 6 ( #
  ! &  ( 6
 ""# #
$  )
 % .   #! 4047 + # / 
$  ) 9 .' .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
$*:2; 2) < <)*2 < -2 2)% =
 . 
< & 8 .
 8  
  /
/7 
><

>
 .  
<( )
>(>
<( )
$.    
8 *?6
8 *?
% & ?6
;  6*  '    ' 6    8 6
6  ' 7 5 7 & '   '   '8 7  
 7      ' 6

4페이지

구       성총 5 페이지
다운로드[ BL-B5134-1-L.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
BL-B5134-1-L

LED

BRIGHT LED ELECTRONICS
BRIGHT LED ELECTRONICS

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵