Datasheet.kr   

35BYG002 데이터시트 PDF
KySan에서 제조한 전자 부품 35BYG002은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


PDF 형식의 35BYG002 자료 제공

부품번호 35BYG002 기능
기능 Stepper Motor
제조업체 KySan
로고 KySan 로고


35BYG002 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.전체 1 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

35BYG002 데이터시트, 핀배열, 회로
Fax Orders to 650-960-3875
HB Stepper Motors
Step Angle 1.8°±5%
Insulation Resistant 500V DC 100MO Min
Insulation Strength 50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature -20ºC~+50ºC
Temperature Rise 80ºC Max
Shaft Radial Play 0.02mm Max
Shaft End Play 0.1-0.3mm
Stepper Motor
35BYG, 39BYG Series HB Stepper Motors
Kysan#
MFG#
No.of
Phase
Voltage
(V)
Current Resistance
(A) (Ohms)
Holding
Torque
(g.cm)
1121001
35BYG002
2 3.2 0.8
4.8
500
1121002
35BYG005
2 12 0.5
20
1000
1121003
1121004
35BYG007
35BYG008
4 15 0.4
28
2 24 1.6 1.3
700
900
1121005
35BYG307
4 12 0.4
30
700
1121006
35BYG305
2 12 0.5
20
1000
1121007
35BYG408
2 2.4 1.6
1.3
900
1121008
35BYG202
2 4 0.8 4.8
500
1121009
35BYG101
2 12 0.4
25
500
1121010
35BYG201
2 3.2 0.8
4
510
1121011
35BYG202
2 4 0.8 4.8
500
1121012
35BYG205
2 12 0.25 45
400
1121013
35BYG305
2 12 0.5
20
1000
1121014
35BYG310
2 12 0.19 60
800
1121002
35BYG005
2 12 0.5
20
1000
1121004
35BYG008
2 24 1.6 1.3
900
1121006
35BYG305
2 12 0.5
20
1000
1121007
35BYG408
2 2.4 1.6
1.3
900
1121008
35BYG202
2 4 0.8 4.8
500
1122001 39BYG101-01 2 5 1
5 1800
1122002
39BYG101
2 2.8 0.4
6.8
650
1122003
39BYG201
2 9.6 0.48 20
1000
1122004
39BYG401
2 14 0.4
31
2300
1122005 39BYG401A 2 12 0.4 30 2100
1122006
39BYG301
2 9.6 0.48 20
1000
1122007
39BYG105
4 6.8 0.5
13
800
1122008
39BYG106
2 2.8 0.4
6.6
600
1122009
39BYG302
2 5.12 0.32 16
1000
1122010
39BYG403
4 12 0.3
40
130
1122011
39BYG407
2 4.6 0.65
7
1800
1122012
39BYG411
25
1
5 1800
1122013
39BYG504
4 12 0.8 7.5 2000
1122014
39BYG505
4 15 0.3
50
2000
Detent
Torque
(g.cm)
150
150
120
120
<160
150
<180
150
<150
<150
<150
<150
<160
<160
150
120
150
<180
150
150
<120
200
200
200
200
<120
<120
<260
<260
<260
<260
<300
<260
Weight
Size
(Kg) L0(mm) L1(mm)
0.14 26
0.14 28
0.14 28
0.14 29
0.15 28
0.14 28
0.15 29
0.14 28
0.12 22
0.14 26
0.14 26
0.14 26
0.15 28
0.15 28
0.14 28
0.14 29
0.14 28
0.15 29
0.14 28
0.2 34
0.14 20
0.2 24
0.2 34
0.2 34
0.2 24
0.14 20
0.14 20
0.18 25
0.2 34
0.2 34
0.2 34
0.24 38
0.2 38
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
19
5
24
24
5
21
21
13
21
21
23
21
20
Price (US$)
1+ 10+ 100+
16.47
22.10
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
22.10
17.3
17.3
17.3
17.3
17.53
18.40
16.46
17.30
18.87
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
14.82
19.89
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
19.89
15.57
15.57
15.57
15.57
15.78
16.56
14.82
15.57
16.98
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
15.57
13.34
17.90
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
17.90
14.01
14.01
14.01
14.01
14.20
14.90
13.34
14.01
15.28
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
14.01
Kysan Electronicswww.kysanelectronics.com info@kysanelectronics.com
Page 34

구       성 총 1 페이지수
다운로드[ 35BYG002.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.


구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
35BYG002

Stepper Motor

KySan
KySan
35BYG005

Stepper Motor

KySan
KySan

DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵