Datasheet.kr   

42BYGH025 데이터시트 PDF
KySan에서 제조한 전자 부품 42BYGH025은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


PDF 형식의 42BYGH025 자료 제공

부품번호 42BYGH025 기능
기능 Stepper Motor
제조업체 KySan
로고 KySan 로고


42BYGH025 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.전체 1 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

42BYGH025 데이터시트, 핀배열, 회로
Fax Orders to 650-960-3875
HB Stepper Motors
Step Angle 1.8°±5%
Insulation Resistant 500V DC 100MO Min
Insulation Strength 50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature -20ºC~+50ºC
Temperature Rise 80ºC Max
Shaft Radial Play 0.02mm Max
Shaft End Play 0.1-0.3mm
Stepper Motor
42BYG/BYGH Series HB Stepper Motors
Kysan #
MFG#
No.of Voltage Current
Phase (V)
(A)
1123001 42BYG014
4
8.5 0.45
Resistance Inductance
(Ohms) (mH)
19 13
Holding
Torque
(g.cm)
1300
1123002
1123003
1123004
42BYG016
42BYG017
42BYG023-2
4
2
2
12 0.16
6.3 0.42
12 0.4
75
15
30
55 900
16 1400
36 2100
1123005 42BYG034
2
14
0.4
35
44 2300
1123006 42BYG205
4
12 0.16
75
15 1320
1123007 42BYG228
4
12
0.4
30
23 2000
1123008 42BYG023
2
12
0.4
30
36 2100
1123009 42BYG304
2
12
0.3
40
80 2800
1123010 42BYG015
4
48
0.3
160
50 1250
1123011 42BYGH020 2
9.2 0.24
38
52 664
1123012 42BYG019
4
11 0.28 39.4 23.5 1200
1123013 42BYG020
4
12
0.6
20
14 1700
1123014 42BYG206
2
3.2 1.2
2.7
5 2400
1123015 42BYG013
4
0.6 0.2
3
39 1000
1124001 42BYGH001 2
2 0.95
2.1
2.3 1700
1124002 42BYGH102 4 3 1.2 2.5 2.8 2400
1124003 42BYGH404 2 12 0.4 30 25 3200
1124004 42BYGH007 4
12 0.31 38.5
18
1500
1124005 42BYGH025 2
2.5 0.95
2.6
2.6 1700
1124006 42BYGH101 4 6 0.7 8.5 5.6 1500
1124007 42BYGH102-01 2
5
1
5
12 2600
1124008 42BYGH103 2 12 0.4 30 58 3800
1124009 42BYGH128 4 12 0.4 30 24 2500
1124010 42BYGH301 2
8.1 0.9
9
14 4400
1124011 42BYGH302 4 12 0.4 30 25 3200
1124012 42BYGH011 2
11.2 0.33
34
46 2400
1124013 42BYGH019 4
11.8 0.28
42
23 1800
1124014 42BYGH068 4
4 0.95
4.2
2.7 1700
Weight
(Kg)
0.22
0.2
0.22
0.22
0.2
0.22
0.24
0.2
0.22
0.22
0.25
0.2
0.2
0.24
0.2
0.22
0.24
0.27
0.2
0.2
0.24
0.24
0.24
0.24
0.34
0.34
0.2
0.2
0.2
Size(mm)
L0 L1
38 5
33.5 17
34 13
33 5
33.5 24
36 5
38 5
33.5 16
38 5
38 5
32 6
33.5 16
33.5 16
38 24
33.5 16
34 24
39 24
48 24
34 20
34 20
39 24
39 24
39 24
39 24
48 34
48 34
34 20
34 22
34 22
Price(US$)
1+ 10+ 100+
16.47 14.82 13.34
15.63 14.07 12.66
16.47 14.82 13.34
20.57 18.51 16.66
15.63
15.63
15.63
15.63
15.63
15.63
17.50
15.63
15.63
15.63
15.63
17.50
14.07
14.07
14.07
14.07
14.07
14.07
15.75
14.07
14.07
14.07
14.07
15.75
12.66
12.66
12.66
12.66
12.66
12.66
14.18
12.66
12.66
12.66
12.66
14.18
18.53
21.07
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
16.68
18.96
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
15.01
17.06
14.18
14.18
14.18
14.18
14.18
14.18
14.18
14.18
14.18
17.50 15.75 14.18
17.50 15.75 14.18
Kysan Electronicswww.kysanelectronics.com info@kysanelectronics.com
Page 34

구       성 총 1 페이지수
다운로드[ 42BYGH025.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.


구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
42BYGH020

Stepper Motor

KySan
KySan
42BYGH025

Stepper Motor

KySan
KySan

DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵