Datasheet.kr   

85BYGH450A-01 데이터시트 PDF
KySan에서 제조한 전자 부품 85BYGH450A-01은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


PDF 형식의 85BYGH450A-01 자료 제공

부품번호 85BYGH450A-01 기능
기능 Stepper Motor
제조업체 KySan
로고 KySan 로고


85BYGH450A-01 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.전체 1 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

85BYGH450A-01 데이터시트, 핀배열, 회로
Fax Orders to 650-960-3875
Step Angle 1.8°±5%
Insulation Resistant 500V DC 100MO Min
Insulation Strength 50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature -20ºC~+50ºC
Temperature Rise 80ºC Max
Shaft Radial Play 0.02mm Max
Shaft End Play 0.1-0.3mm
Stepper Motor
HB Stepper Motors
85BYGH Series HB Stepper Motors
Kysan #
MFG#
No.of Voltage
Phase (V)
1127001
1127002
1127003
1127004
1127005
1127006
1127007
1127008
1127009
1127010
1127011
1127012
1127013
1127014
1127015
1127016
1127017
1127018
1127019
85BYGH450
85BYGH450A-01
85BYGH450A-02
85BYGH450B-01
85BYGH450B-02
85BYGH450C-01
85BYGH450C-02
85BYGH450A-04
85BYGH450A-06
85BYGH450A-07
85BYGH450A-08
85BYGH450A-09
85BYGH450B-03
85BYGH450B-04
85BYGH450B-05
85BYGH450B-06
85BYGH450B-07
85BYGH450C-03
85BYGH450C-04
4 4.4
4 4.4
4 4.4
4 6.4
4 2.8
4 7.8
4 3.8
43
2 2.1
2 1.4
2 4.2
2 2.8
4 6.4
4 3.6
2 2.8
4 3.1
4 4.8
46
2 4.4
Driver
Kysan #
1141001
1141002
1141003
1141004
1141005
1141007
1141012
1141010
MFG #
CW220
CW242
CW250
CW430
XCW220
CW230
CW260C
CW01
1+
76.93
76.93
85.47
76.93
76.93
85.47
235.03
256.41
Current
(A)
Resistance
(O)
Holding
Torque
(kg.cm)
2 2.2 21
2 2.2 21
4.5 0.44 21
2 3.2 41
4.5 0.62 41
2 3.9 63
4 0.95 63
3 1 23
4 0.53 24
5 0.28 25
4 1.05 42
2 1.4 24
2 3.2 60
4.2 0.85 61
4 0.7 50
5 0.62 42
3 1.6 60
3 2 67
4.5 0.98 67
Rotor
Inertia
(g.cm2)
1400
1400
1400
2700
2700
4000
4000
1400
1400
1400
1400
1400
2700
2700
2700
2700
2700
4000
4000
Price(US$)
10+
69.24
69.24
76.92
69.24
69.24
76.92
211.53
230.77
100+
62.32
62.32
69.23
62.32
62.32
69.23
190.37
207.69
Kysan #
1142001
1142002
1142003
1142004
1142005
1142006
1142007
1142008
Weight
(Kg)
Size (mm)
L0 L1
Price (US$)
1+ 10+ 100+
2.2 68 37 82.3 74.07 66.66
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
2.8 98 37 158.38 142.54 128.29
2.8 98 37 158.38 142.54 128.29
3.8 128 37 158.38 142.54 128.29
3.8 128 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
1.7 68 37 158.38 142.54 128.29
2.8 113 37 128.2 115.38 103.84
2.8 113 37 128.2 115.38 103.84
2.8 113 37 128.2 115.38 103.84
2.8 113 37 128.2 115.38 103.84
2.8 113 37 128.2 115.38 103.84
3.8 151 37 128.2 115.38 103.84
3.8 151 37 128.2 115.38 103.84
Spider Coupler
Hole Size
mm)
Price US$
1+ 10+ 100+
3.18 0.4 0.36 0.32
5 0.4 0.36 0.32
6.35 0.4 0.36 0.32
rubber
0.2 0.18 0.16
14-15
6.4 5.76 5.18
6.35-10 4.27 3.84 3.46
10.0-10.0
14.0-10.0
6.4
6.4
5.76 5.18
5.76 5.18
Kysan Electronicswww.kysanelectronics.com info@kysanelectronics.com
Page 34

구       성 총 1 페이지수
다운로드[ 85BYGH450A-01.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.


구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
85BYGH450A-01

Stepper Motor

KySan
KySan
85BYGH450A-02

Stepper Motor

KySan
KySan

DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵