Datasheet.kr   

110BYG550A 데이터시트 PDF
KySan에서 제조한 전자 부품 110BYG550A은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


PDF 형식의 110BYG550A 자료 제공

부품번호 110BYG550A 기능
기능 Stepper Motor
제조업체 KySan
로고 KySan 로고


110BYG550A 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.전체 1 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

110BYG550A 데이터시트, 핀배열, 회로
Fax Orders to 650-960-3875
HB Stepper Motors
Step Angle 1.8°±5%
Insulation Resistant 500V DC 100MO Min
Insulation Strength 50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature -20ºC~+50ºC
Temperature Rise 80ºC Max
Shaft Radial Play 0.02mm Max
Shaft End Play 0.1-0.3mm
Stepper Motor
110BYG Series HB Stepper Motors
Kysan #
MFG#
No.of Step Angle
Phase (Deg.)
1128001 110BYG450C 4
0.9/1.8
1128002 110BYG450
4
0.9/1.8
1128003 110BYG450A 4
0.9/1.8
1128004 110BYG007 5 0.36/0.72
1128005 110BYG008 5 0.36/0.72
1128006 110BYG550A 5 0.36/0.72
1128007 110BYG550B 5 0.36/0.72
Voltage Current Resistance Inductance
(V) (A) (O)
(mH)
Holding
Torque
(Kg-cm)
Rotor Inertia Weight
(Kg.cm2) (Kg)
Price (US$)
1+ 10+ 100+
80~200 6
0.18
2
45 3.8 3.8 187.50 168.75 151.88
80~200 6
0.22
2.1
71
7.5 7.5 192.30 173.07 155.76
80~200 6
0.3
3.2
103 11.5 11 187.50 168.75 151.88
130 5
0.3
1.9
68
7.5 7.5 187.50 168.75 151.88
130 5 0.37 3.4 103 11.5 11.5 187.50 168.75 151.88
130 3
0.5
5.3
68
7.5 7.5 187.50 168.75 151.88
130 3 0.62 9.5 103 11.5 11.5 187.50 168.75 151.88
Wiring Diagram
Kysan Electronicswww.kysanelectronics.com info@kysanelectronics.com
Page 34

구       성 총 1 페이지수
다운로드[ 110BYG550A.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.


구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
110BYG550A

Stepper Motor

KySan
KySan
110BYG550B

Stepper Motor

KySan
KySan

DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵