Datasheet.kr   

B1464 데이터시트 PDF
Panasonic에서 제조한 전자 부품 B1464은 전자 산업 및 응용 분야에서
광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다.


PDF 형식의 B1464 자료 제공

부품번호 B1464 기능
기능 PNP Transistor
제조업체 Panasonic
로고 Panasonic 로고


B1464 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.
전체 3 페이지수

미리보기를 사용할 수 없습니다

B1464 데이터시트, 핀배열, 회로
2SB1464
s
q
q
q
s (TC=25˚C)
TC=25°C
Ta=25°C
VCBO
VCEO
VEBO
ICP
IC
PC
Tj
Tstg
–100
–100
–7
–12
–8
25
2.0
150
–55 ~ +150
V
V
V
A
A
W
˚C
˚C
s (TC=25˚C)
10.0±0.2
5.5±0.2
Unit: mm
4.2±0.2
2.7±0.2
φ3.1±0.1
1.3±0.2
1.4±0.1
0.8±0.1
0.5 +0.2
–0.1
2.54±0.25
5.08±0.5
123
1:Base
2:Collector
3:Emitter
TO–220 Full Pack Package(a)
C
B
E
ICBO
IEBO
VCEO
hFE1*
hFE2
VCE(sat)
VBE(sat)
fT
ton
tstg
tf
*hFE1
hFE1
QP
2000 ~ 5000 4000 ~ 10000
VCB = –100V, IE = 0
VEB = –7V, IC = 0
IC = –30mA, IB = 0
VCE = –3V, IC = –4A
VCE = –3V, IC = –8A
IC = –4A, IB = –8mA
IC = –4A, IB = –8mA
VCE = –10V, IC = –1A, f = 1MHz
IC = –4A, IB1 = –8mA, IB2 = 8mA,
VCC = –50V
–100
2000
500
–100
–2
10000
µA
mA
V
–1.5 V
–2 V
20 MHz
0.5 µs
2 µs
1 µs
1

구       성 총 3 페이지수
다운로드[ B1464.PDF 데이터시트 ]

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.


구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]     [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ]관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
B1462L

Silicon PNP Epitaxial Transistor

Panasonic Semiconductor
Panasonic Semiconductor
B1464

PNP Transistor

Panasonic
Panasonic

DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵