Datasheet.kr   

2N3009 PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 2N3009
기능 Small Signal Transistors
제조업체 Central Semiconductor
로고 Central Semiconductor 로고 전체 1 페이지

		

No Preview Available !

2N3009 데이터시트, 핀배열, 회로
Small Signal Transistors
TO-18 Case (Continued)
TYPE NO.
DESCRIPTION
BVCBO BVCEO BVEBO ICBO @ VCB
(V) (V) (V) (µA) (V)
MIN MIN MIN MAX
*ICES
**ICEV
hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC Cob fT NF ton
(mA) (V) (V) (mA) (pF) (MHz) (dB) (ns)
MIN MAX
MAX
MAX MIN MAX MAX
toff
(ns)
MAX
2N2896 NPN AMPL/SWITCH 140
2N2897 NPN AMPL/SWITCH 60
2N2906A PNP AMPL/SWITCH 60
2N2907A PNP AMPL/SWITCH 60
2N2952 NPN AMPL/SWITCH 60
2N3009 NPN SAT SWITCH 40
2N3011 NPN SAT SWITCH 30
2N3012 PNP SAT SWITCH 12
2N3013 NPN SAT SWITCH 40
2N3014 NPN SAT SWITCH 40
2N3073 PNP AMPL/SWITCH 60
2N3115 NPN AMPL/SWITCH 20
2N3116 NPN AMPL/SWITCH 20
2N3117 NPN AMPL/SWITCH 60
2N3121 PNP AMPL/SWITCH 45
2N3135 PNP AMPL/SWITCH 50
2N3136 PNP AMPL/SWITCH 50
2N3209 PNP SAT SWITCH 20
2N3210 NPN SAT SWITCH 40
2N3241A NPN AMPL/SWITCH 30
2N3242A NPN AMPL/SWITCH 40
2N3246 NPN LOW NOISE 60
2N3248 PNP SAT SWITCH 15
2N3249 PNP SAT SWITCH 15
2N3250A PNP AMPL/SWITCH 60
2N3251A PNP AMPL/SWITCH 60
2N3301 NPN AMPL/SWITCH 60
2N3302 NPN AMPL/SWITCH 60
2N3496 PNP AMPL/SWITCH 80
2N3497 PNP AMPL/SWITCH 120
2N3504 PNP AMPL/SWITCH 45
2N3505 PNP AMPL/SWITCH 60
2N3545 PNP SAT SWITCH 20
2N3546 PNP SAT SWITCH 15
2N3547 PNP LOW NOISE 60
2N3548 PNP LOW NOISE 60
2N3549 PNP LOW NOISE 60
2N3550 PNP LOW NOISE 60
90
45
60
60
20
15
12
12
15
20
60
20
20
60
45
35
35
20
15
25
40
40
12
12
60
60
30
30
80
120
45
60
20
12
60
45
60
45
7.0 - - - - 60 200 150 10 0.5 500 15 120 - - - - - -
7.0
--
- - 50 200 150 10 0.5 500 15 100 - - - -
--
5.0 0.01 50 40 120 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - - 180
5.0 0.01 50 100 300 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - - 180
5.0 0.1 50 20 - - 150 10 0.5 150 8.0 200 - - - - - -
4.0 0.5* 20 30 120 30 0.4 0.5 300 5.0 350 - - 15 25
5.0 0.4* 20 30 120 10 0.35 0.5 100 4.0 400 - - 15 20
4.0 0.08* 6.0 30 120 30 0.5 0.2 30 6.0 400 - - 60
75
5.0 0.3* 20 30 120 30 0.4 0.5 300 5.0 350 - - 15 25
5.0 0.3* 20 30 120 30 0.4 0.35 100 5.0 350 - - 16 25
4.0 0.01* 30 30 130 50 1.0 0.25 50 10 130 - - 40 100
5.0 - - - - 40 120 150 10 0.5 150 8.0 250 - - - - - -
5.0
--
- - 100 300 150 10 0.5 150 8.0 250 - - - -
--
6.0 0.01 45 250 500 0.01 10 0.35 1.0 4.5 60 - - - - - -
4.0 0.01 30 30 - - 150 10 0.5 150 10 130 - - - - - -
4.0 0.05 30 40 - - 150 10 0.5 150 10 200 - - - -
--
4.0 0.05 30 100 300 150 10 0.6 150 10 200 - - - - - -
4.0 0.08 10 25 - - 10 0.3 0.15 10 5.0 400 - - 60 90
5.0
--
- - 30 120 10 5.0 0.5 100 4.0 400 - - 15
20
7.5 100 25 100 200 10 10 0.25 200 20 50 10 - - - -
8.0 10 25 125 300 10 10 0.3 300 20 50 6.0 - - - -
10 0.10 40 400 - - 1.0 5.0 0.5 5.0 5.0 60 2.0 - - - -
5.0 0.05 10 50 150 10 1.0 0.125 10 8.0 250 - - 15 20
5.0 0.05 10 100 300 10 1.0 0.25 10 8.0 300 - - 15 20
5.0 0.02 40 50 150 10 1.0 0.25 10 6.0 250 - - 35 50
5.0 0.02 40 100 300 10 1.0 0.25 10 6.0 300 - - 35 50
5.0 0.01 50 40 120 150 10 0.22 150 8.0 250 - - - - - -
5.0 0.01 50 100 300 150 10 0.22 150 8.0 250 - - - - - -
4.0 0.1 50 40 - - 10 10 0.3 10 7.0 200 - - - - - -
4.0 0.1 90 40 - - 10 10 0.35 10 6.0 150 - - - - - -
5.0
--
- - 100 300 150 10 0.25 50 8.0 200 - - - -
--
5.0 0.01 30 100 300 150 10 0.4 150 8.0 200 - - - -
--
5.0
--
- - 40 120 10 1.0 0.5 100 8.0 250 - - 60
90
4.5 0.01 10 30 120 10 1.0 0.5 100 6.0 700 - - 40 30
6.0 0.025 45 100 500 1.0 5.0 1.0 10 8.0 45 5.0 - -
--
6.0 0.01 45 100 300 0.01 5.0 1.0 10 8.0 60 4.0 - - - -
6.0 0.01 45 100 500 0.01 5.0 1.0 10 8.0 60 4.0 - - - -
8.0 0.01 45 200 600 0.01 5.0 0.5 5.0 8.0 60 4.0 - - - -
www.centralsemi.com
(6-December 2004)


구       성총 1 페이지
다운로드[ 2N3009.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

상호 : 아이지 인터내셔날

사이트 방문 : [ 홈페이지 ] [ 블로그 1 ] [ 블로그 2 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
2N3001

SCRs (Silicon Controlled Rectifiers)

Boca Semiconductor Corporation
Boca Semiconductor Corporation
2N3001

Trans GP BJT NPN 15V 3-Pin TO-18 Box

New Jersey Semiconductor
New Jersey Semiconductor

DataSheet.kr    |   2020   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵