Datasheet.kr   

HB8a-434FY PDF 데이터시트 : 부품 기능 및 핀배열

부품번호 HB8a-434FY
기능 LED
제조업체 ETC
로고 ETC 로고 


전체 1 페이지

		

No Preview Available !

HB8a-434FY 데이터시트, 핀배열, 회로
Device No
Extra Bright LEDs
Color
Emitter
Lens
Wavelength (nm)
lp ld
VF
Typical
(V)
IF=20mA Ta=25oC
Brightness (mcd) View
Angle
IV1 IV2
2q1/2
HB8a-433CG
yellow green
HB8a-433BG
super yellow green
HB8a-433EBA
cyan
HB8a-433EAGCA
pure green
HB8a-434FY
super yellow
£r HB8a-434UY
HB8a-434WY
8
HB8a-434SY
super yellow
super yellow
super yellow
HB8a-434HY
super yellow
Water
HB8a-435FO
super orange
clear
HB8a-435AOR
super fresh red
HB8a-435SOR
super fresh red
HB8a-436ARA
super deep red
HB8a-436UOR
super fresh red
HB8a-436WOR
super fresh red
HB8a-436HOR
super fresh red
HB8a-437HA
super amber
HB8a-438ABD
blue
IV1:Labsphere LED-1100 IV2:EXELTRON 2001.
(2.0)
11.0 0.3
570
575
502
523
592
592
592
592
592
620
635
638
660
635
635
635
607
468
25.4 Min
1.0 min
cathode
0.7
max 0.5
Max 1.0
not soldered
0.1
567 2.15
572 2.20
505 3.50
525 3.50
590 2.00
590 2.10
590 2.10
590 2.25
590 2.10
615 2.00
625 2.00
629 2.25
645 1.86
625 2.10
625 2.10
625 2.10
605 2.00
470 3.50
9.2 0.3
160
600
3500
4000
1300
2000
2000
2200
2500
1500
1000
2400
850
2000
2200
2400
3500
1200
600
1600
4000
4500
3600
3800
4000
4500
5000
3600
3000
4500
2200
3800
4200
4800
7000
1500
UNIT:mm
30
25
30
25
30
25
35
56


구       성총 1 페이지
다운로드[ HB8a-434FY.PDF 데이터시트 ]
구매 문의
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

전력 반도체 판매 ( IGBT, TR 모듈, SCR, 다이오드 모듈 )

휴대전화 : 010-3582-2743


상호 : 아이지 인터내셔날

전화번호 : 051-319-2877, [ 홈페이지 ]링크공유

링크 :

관련 데이터시트

부품번호상세설명 및 기능제조사
HB8a-434FY

LED

ETC
ETC

DataSheet.kr    |   2019   |  연락처   |  링크모음   |   검색  |   사이트맵